Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ETNOS-Global (Terms of use)

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

1. Usługodawca - ETNOS z siedzibą w Norymberdze (w Niemczech). Adres: Ostendstrasse 38, D-90402 Nürnberg, Germany.

2. Serwis – serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.etnos-global.com

3.Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i  przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.

4. Dostawca usług – Użytkownik będący przewodnikiem turystycznym, organizatorem wycieczek, przedstawicielem biura podróży, wypożyczalni samochodów lub sprzętu, pensjonatów, hoteli, bądź osoba fizyczna, oferująca usługi z zakresu turystyki I inni nie wymienieni powyżej wykonujący czynności powiązane z turystyką.

5. Miejscowość/Miasto – miejsce świadczenia usług turystycznych.

6. Profil – zbiór informacji i opinii na temat Dostawcy usługi umieszczony na Serwisie;

7. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem lub Dostawcą usług, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

9. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

10. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.


§2. Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy następujące Usługi:

1.umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Dostawcach usług skatalogowanych według lokalizacji i kategorii;

2.udostępnia wyszukiwarkę Dostawców usług;

3.powiadamia o nowych informacjach i opiniach;

4.umożliwia Dostawcom usług podawanie i korygowanie informacji o sobie oraz odnoszenie się do opinii Użytkowników.

5. umożliwia umawianie Użytkownika z Dostawcą usług poprzez przekazanie danych kontaktowych Dostawcy usługi Użytkownikowi

6.Informacje i opinie o Dostawcach usług publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy od otrzymanych opinii.

7.Dostęp przez Użytkownika do większości usług Serwisu jest bezpłatny w ramach standardowego konta “basic”, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację, otrzymywanie danych o Dostawcach usług oraz publikowanie opinii o Dostawcach usług. Użytkownik może wykupić płatne konto zwane inaczej “Premium”, pozwalające na korzystanie z dodatkowych opcji I funkcjonalności.

8.Dostęp przez Dostawcę usług jest odpłatny. Macierz cenowa jest publikowana w Serwisie, a kwoty tam prezentowane zależą od poziomu usług, z jakich chce korzystać dostawca usługi.
Usługodawca dopuszcza rejestrację nieodpłatną Dostawcy usług na warunkach promocyjnych, określonych I opublikowanych w Serwisie.

9.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.


§3. Warunki świadczenia usług

1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:

   1.1. Dostęp do sieci Internet,

   1.2. Posiadanie konta e-mail,

   1.3. Przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji,

   1.4. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Dostawcach usług, oraz korzystać z wyszukiwarki.

2. Użytkownik zalogowany może ponadto:

   2.1. Wystawiać opinie Dostawcom usług;

   2.2.Dodawać i poprawiać informacje o Dostawcach usług;

   2.3. Uruchomić usługę powiadamiania o nowych informacjach i opiniach;

   2.4. zgłaszać nadużycia.

3.Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalanego podczas rejestracji.

4.Usługę powiadamiania o nowych informacjach i opiniach uruchamia się poprzez oznaczenie wybranych Dostawców usług jako obserwowanych.

5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi system teleinformatycznego.

6.Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

7.Usługodawca nie odpowiada wobec Dostawcy usług za brak pojawienia się Użytkownika na umówionej wizycie, ani wobec Użytkownika za brak możliwości realizacji usługi turystycznej z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług.


§4. Dodawanie opinii i informacji o Dostawcach usług

1.Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) przyjętym przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

2.Opinie i informacje o Dostawcach usług mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Dostawcy usług.

3.Opinie i informacje o Dostawcach usług mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.

4.Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia turystycznego – tej samej usługi.

5.Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.

6.Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.

7.Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa.

8.Usługodawca ETNOS ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawnymi.

9.Usługodawca ETNOS nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Dostawców usług.


§5. Profile Dostawców usług, zweryfikowane profile

1.Utworzenie profilu nowego Dostawcy usługi wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.

2.Podstawowe informacje o Dostawcy usługi obejmują: nazwa firmy (jeżeli firma), imię i nazwisko, kontynent, kraj, miasto prowadzenia działalności kategorię Dostawcy usługi, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca wykonywania działalności.

3.Każdy Dostawca usługi posiada tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Dostawców usług. Profile powtarzalne będą usuwane.

4.W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko pojedynczego Dostawcy usługi, a w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie tam: nazwy firmy, formy I rodzaju działalności/usługi.

5.Każdy Dostawca usługi może utworzyć lub potwierdzić swój Profil. W tym celu musi dokonać rejestracji.

6.Profil utworzony lub potwierdzony przez Dostawcę usługi oznaczony jest jako „Profil zweryfikowany”.

7.Na Profilu zweryfikowanym Dostawca usługi otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:

   7.1.edytować informacje o sobie

   7.2.dodać swoje zdjęcia,

   7.3.odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników,

   7.4.przeglądać statystyki.

8.Dostawca usługi może zamieszczać jedynie swoje zdjęcia, umożliwiające jego rozpoznanie roaz rozpoznanie rodzaju świadczonych usług. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego na Serwisie.
Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.

9.Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Dostawcy usługi o tym fakcie.

10.Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.


§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1.Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta.

2.Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

4.W celu rejestracji Użytkownik lub Dostawca usługi wypełnia formularz zamieszczony na stronie http://www.etnos-global.com/register

5.Usługodawca ETNOS zapewnia Użytkownikom i Dostawcom usług dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub Dostawcy usług, chyba że zażąda tego uprawniony organ.

6.Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik lub Dostawca usługi:

   6.1.zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;

   6.2.wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Dostawcy usług na ich prezentację w Profilu;

   6.3.potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;

   6.4.wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych.

7. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

8. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

9.Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów

10.Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik lub Dostawca usług otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie.

11.Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

12. Użytkownik lub Dostawca usług może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego konta.

13 .Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

14.Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Dostawcy usług jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.

15.Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności,


§7. Odpowiedzialność

1. Usługodawca ETNOS  nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Dostawcę usług.

2.Użytkownik lub Dostawca usług ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3.  wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Dostawcy usług. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość usług

5 .Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

6.W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Dostawcę usług i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Dostawcy usługi za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.


§8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Dostawcy usługi.

3. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Dostawcę usług w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

5. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

6. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.


§9. Postanowienia końcowe

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz Dostawców usług o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

2.Użytkownik i Dostawca usług ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

3.Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo niemieckie.

4.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

5.Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.